© 2020 - 2022 - Der WanderFritze
Otisk Veškeré zde nabízené informace, obrazové, zvukové a textové nahrávky mohou být - i ve výňatcích - distribuovány nebo jinak publikovány pouze s písemným souhlasem poskytovatele a držitele práv. Za žádných okolností není dovoleno šířit informace získané online nebo na jiných médiích nebo je komerčně používat! Podle § 5 TMG: Sebastian Walter Rissweg 64a 01324 Drážďany Zašlete prosím balíčky a balíčky Sebastian Walter 934655024 Balicí stanice 161 D - 01324 Drážďany E-mail: info@der-wanderfritze.de Telefon: +49 351 27570676 Redakční odpovědnost: Sebastian Walter Tento otisk se týká webových stránek: http://www.der-wanderfritze.de, stránky Facebook, Instagram, kanálu YouTube a Twitch © 2020 - The WanderFritze. Všechna práva vyhrazena. Disclaimer: 1. Obsah online nabídky Provozovatel této webové stránky nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení vůči provozovateli, které se vztahují na věcné nebo nehmotné škody způsobené použitím nebo nevyužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud provozovatel neprokáže, že byl úmyslný nebo hrubě nedbalý Je na vině. Všechny nabídky se mohou změnit a nezávazné. Provozovatel si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo smazat části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo dočasně nebo trvale zastavit zveřejňování. 2. Odkazy a odkazy V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky, které nespadají do oblasti odpovědnosti provozovatele, by povinnost odpovědnosti vstoupila v platnost, pouze pokud by si byl provozovatel vědom obsahu a bylo by pro něj technicky možné a rozumné použít jej v případě, že zabránit nelegálnímu obsahu. Provozovatel tímto výslovně prohlašuje, že v době propojení nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznán žádný nezákonný obsah. Provozovatel nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech propojených / přidružených stránkách, které byly změněny po vytvoření odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a odkazy nastavené na vlastní webové stránce společnosti, jakož i na záznamy třetích stran v knihách návštěv, seznamy odkazů, seznamy adres a všechny další formy databází vytvořených autorem, k jejichž obsahu lze přistupovat navenek. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah, a zejména za škody způsobené použitím nebo nevyužitím takto poskytnutých informací, nese odpovědnost výhradně poskytovatel stránky, na kterou se odkazuje, nikoli ten, kdo pouze odkazuje na příslušnou publikaci prostřednictvím odkazů. 3. Autorská práva a ochranné známky Provozovatel se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům používaným ve všech publikacích, používat obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo použít grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. , Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušného registrovaného vlastníka. Pouhá zmínka neznamená, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob! Autorská práva na publikované objekty vytvořené provozovatelem zůstávají výhradně u provozovatele webové stránky. Kopírování nebo použití takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu provozovatele. 4. Ochrana dat Pokud existuje možnost vložit na web osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), je zveřejnění těchto údajů uživatelem výslovně dobrovolné. Využívání všech nabízených služeb je - pokud je to technicky možné a přiměřené - dovoleno také bez poskytnutí těchto údajů nebo zadáním anonymizovaných údajů nebo pseudonym. Použití kontaktních údajů zveřejněných v právním oznámení nebo srovnatelných informací, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy třetími stranami, k zasílání informací, které nebyly výslovně vyžádány, není povoleno. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům tzv. Spamových e-mailů, kteří tento zákaz porušují. 5. Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu již nebudou, nebo již nebudou zcela odpovídat platné právní situaci, zbývající části dokumentu zůstanou nedotčeny svým obsahem a platností.
Der WanderFritze